Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
26. 3. 2018
Slovenski podjetniški sklad


Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 23.3.2018 v Uradnem listu RS št. 19/2018 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Kdo so podjetja, ki bodo lahko koristila zagonsko spodbudo P2?
Zagonsko spodbudo lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1.1.2017 do vključno 15.03.2018, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačilih v roku dveh let.

Do 20. marca so se imela možnost mlada inovativna podjetja prijaviti na tekmovanje Start up Slovenija 2018, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se upoštevajo pri javnem razpisu P2 2018.

Tudi letos je produkt P2 tesno povezan z Iniciativo Start:up Slovenija, v katero so vključeni vsi deležniki podjetniškega ekosistema. Podjetja bodo poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji.

Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud iz razpisa P2 2018 bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in izboljšanje tržnega položaja. Gre za spodbudo start upom, ki so v fazi iskanja rešitve za identificiran problem na trgu oz. razvoja prototipa in testiranja trga

Slovenski podjetniški sklad


26. 3. 2018
Javni razpis za malo gospodarstvo

Občina Žalec je objavila razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leto 2018.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih >de minimis< za ukrepe pomoči za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev (ukrep 1), spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev (ukrep 3), spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene (ukrep 4) in trženje storitev lokalne turistične ponudbe (ukrep 5).

Javni razpis

Prijavni obrazec UKREP 1

2018

Prijavni obrazec UKREP 3

2018

Prijavni obrazec UKREP 4

2018

Prijavni obrazec UKREP 5

2018

Območje upravičencev za Ukrep 4
2. 2. 2018
Napovedi domačih in tujih razpisov


20. 11. 2017
LIFE INFORMATIVNI DAN


5. 10. 2017
JAVNI RAZPIS UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti

več>>>

Informativni dan javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti

Informativni dan26. 9. 2017
IZOBRAŽEVANJE MLADIH NA PODROČJU KULTURE...

JAVNI RAZPIS za
DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA
MLADIH NA PODROČJU KULTURE


več>>>


26. 9. 2017
SUBVENCIJE ZA ZAPOSLOVANJA V KULTURI ...

JAVNI RAZPIS za
SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV
MLADIH DO 29. LETA NA PODROČJU KULTURE


več>>>


12. 9. 2017
REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA ...

REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA V SAVINJSKI REGIJI
(RGS Savinjska)


več>>>


12. 9. 2017
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV...

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV KADROVSKIH ŠTIPENDIJ V SAVINJSKI REGIJI 2017/2018.

več>>>


7. 3. 2017
PIONEERS INTO PRACTICE

Spoštovani,

Obveščamo vas, da so odprte prijave na razpis PIONEERS INTO PRACTICE - Evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področja nizkoogljičnosti.

Program bo izbranim strokovnjakom omogočil 4-6 tedensko praktično izkušnjo z namestitvijo v eni od 15ih evropskih držav (vključene so Climate-KIC lokacije in RIS članice), povrnitev stroškov do višine 2000 EUR, ter izobraževanje, mentorstvo in coaching preko konkretnih skupinskih projektov in interaktivnih delavnic.

Kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en.
omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj,

kot gostitelji pa organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Prijave so odprte do 21. Aprila 2017 na spletni strani: https://pioneers.climate-kic.org/

Več informacij v besedilu spodaj in v priloženi priponki.

Povezava21. 2. 2017
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec

RAZPIS JE PREKLICAN
Nov razpis z novimi ukrepi bo objavljen v mesecu februarju ali marcu.


Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018

Javni razpis

Prijavni obrazec UKREP 1

2017

Prijavni obrazec UKREP 2

2017

Prijavni obrazec UKREP 3

2017

Prijavni obrazec UKREP 1

2018

Prijavni obrazec UKREP 2

2018

Prijavni obrazec UKREP 3

2018
8. 12. 2016
Nov razpis programa URBACT za dobre prakse

Nov razpis programa URBACT za dobre prakse, ki mu bo naslednje leto sledil še razpis za prenosna omrežja.Povezava na razpis:15. 9. 2016
Javni razpis za sofinanciranje ...

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrovPovezava na razpis:8. 9. 2016
Javni razpis za sofinanciranje ...

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017Povezava na razpis:10. 8. 2016
JAVNI RAZPIS KREDITOV ....

RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE D.O.O. OBVEŠČA, DA JE OBJAVLJEN JAVNI RAZPISI KREDITOV IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA (MSP) V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME (RGS) ZA SAVINJSKO REGIJORazpis Obvestilo medijem4. 8. 2016
Javni razpis Nepovratne....

Javni razpis Nepovratne spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja v lesarstvu.

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis za nepovratna sredstva za MSP v lesarstvu.

Razpis Dokumentacija25. 7. 2016
AKTUALNI RAZPISI MGRT

Aktualen seznam razpisov po področjih

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/aktualni_razpisi/


26. 4. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Aktualni in prihajajoči razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016

Predstavitev MGRT 2016 Predstavitev MKGP 201631. 3. 2016
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec

Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020 več>>>

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva 2016 Prijavni obrazec UKREP 1 Prijavni obrazec UKREP 2 Prijavni obrazec UKREP 320. 1. 2016
Slovenski in evropski razpisi

Slovenski in evropski razpisi

Slovenski razpisi Evropski razpisiAktualni razpisi
8. 1. 2016
Javni razpis Programa sodelovanja...

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Pregled razpisa8. 12. 2015
Pregled razpisov...

Pregled razpisov za nepovratna sredstva v letu 2016 ter 2017

Pregled razpisov13. 11. 2015
Erasmus+ Šport

Erasmus+ Šport
Predmet razpisa:

Aktivnosti na področju športa so novost programa Erasmus+. Gre za centraliziran razpis, njegove aktivnosti pa naj bi bile osredotočene predvsem na množičnost športa in uresničevanje ciljev, ki se dotikajo reševanja mednarodnih problematik in integritete športa. Podprti bodo predvsem projekti ki naslavljajo pereče tematikepov preedanih poživil, prirejenih izidov tekem, nasilje, nestrpnost in diskriminacijo. Projekti naj stremijo k promociji in podpori dobrega upravljanja v športu ter vzporednih karier športnikov. Vpliv projektov naj bo usmerjen tudi k promociji prostovoljstva v športu ob široki družbeni vključenosti, enakimi možnostmi in ozaveščenostjo o pomembnih zdravstvenih učinkih športnih aktivnosti preko množičnega športnega udejstvovanja širše javnosti.

Prijavitelji lahko izbirajo med razpisnimi področji:

- projekti sodelovanja – največji znesek sofinanciranja znaša 400.000 EUR, projektno partnerstvo pa mora vključevati najmanj 5 organizacij iz 5 različnih programskih držav,

- mala partnerska sodelovanja - največji znesek sofinanciranja znaša 60.000 EUR projektno partnerstvo pa mora vključevati najmanj 3 organizacije iz 3 različnih programskih držav,

- neprofitni evropski športni dogodki v času Evropskega tedna športa 2016 (datum bo znan konec novembra) – največji znesek financiranja znaša 300.000 EUR, na dogodkih pa mora biti zagotovljena udeležba predstavnikov vsaj 3 programskih držav ali pa se mora dogodek izvajati sočasno v vsaj 3 programskih državah,

- neprofitni evropski športni dogodki, ki niso povezani z Evropskim tednom športa 2015 – največji znesek financiranja znaša 500.000 EUR, na dogodkih pa mora biti zagotovljena udeležba predstavnikov vsaj 12 programskih držav.

Poleg omenjenih akcij bodo podprte tudi aktivnosti, ki bodo oblikovale športne politike in gojile dialog med evropskimi deležniki – državami članicami.

Upravičenci:
Upravičeni prijavitelj je vsaka neprofitna organizacija ali pravna oseba javnega prava, ki deluje na področju športa.

Višina sredstev:
Skupna višina sredstev je 27,4 milijona EUR.

Stopnja sofinanciranja:
Stopnja sofinanciranja je enaka za obe področji in znaša do 80% upravičenih stroškov.

Roka za predložitev vloge sta:
21. januar za dogodke v času Evropskega tedna športa 2016,
12. maj 2016 za dogodke, ki niso povezani z Evropskim tednom športa 2016

Več na strani http://www.erasmusplus.si/sport/

19. 10. 2015
»Celostna prometna strategija«
Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«

Ministrstvo za infrastrukturo je danes v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo Celostne prometne strategije iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.

Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov - CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Tiste občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« skupaj z obrazci

Rok za prijavo je 10.11.2015 do 10.00 ure na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana ali osebna vročitev.

Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od izteka roka za vložitev vlog. Kontakt na Ministrstvu za infrastrukturo je mzi-mobilen.si@gov.si.

12. 10. 2015
Regijska garancijska shema

Spoštovani!

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije je objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske grancijske sheme savinjske regije.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, predvsem pa olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani www.rasr.si in na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018. V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RASR na tel: 03/589 40 90 oz. na e-naslov: barbara.marzidovsek@rasr.si.

Lep pozdrav!

Obvestilo medijem RGS Razpisna dokumentacija

10. 9. 2015
Nova razpisa programa Evropske unije...
Nova razpisa programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije - EaSI

Objavljena sta dva nova razpisa v okviru programa EaSI - Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije:

1. EaSI-EURES: Targeted mobility scheme - Your first EURES job, VP/2015/006, rok prijave: 16. 10. 2015
http://ec.europa.eu/social/main.jsp

2. Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services, VP/2015/011, rok prijave: 16. 11. 2015
http://ec.europa.eu/social/main.jsp

Vsi razpisi so objavljeni na spletni strani EK: http://ec.europa.eu/social/main.jsp

in na spletni strani MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/program_easi/

10. 9. 2015
Prvi razpis programa Interreg Mediteran 2014−2020
Prvi razpis programa Interreg Mediteran 2014−2020

Prvi razpis je odprt med 1. 9. in 2. 11. 2015 na spletni strani programa MED: interreg-med.eu/en/home/. Njegova vrednost je 84,25 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 3,39 milijona evrov sredstev IPA, ki bodo namenjena naslednjim prioritetam:

1: Krepitev inovacijskih zmožnosti;
2: Spodbuda nizkoogljičnim strategijam; ter
3: Varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih virov.

12. 2. 2015
Erasmus+ (KA2)

Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Aktivnosti na področju športa so novost programa Erasmus+. Gre za centraliziran razpis, njegove aktivnosti pa naj bi bile osredotočene predvsem na množičnost športa in uresničevanje ciljev, ki se dotikajo reševanja mednarodnih problematik in integritete športa. Podprti bodo predvsem projekti ki naslavljajo pereče tematike prepovedanih poživil, prirejenih izidov tekem, nasilje, nestrpnost in diskriminacijo.

Razpis


12. 2. 2015
Erasmus+ ključni ukrep (KA1)

Učna mobilnost posameznikov

KA1 omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbuja mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Razpis


12. 2. 2015
Erasmus+ Šport

Aktivnosti na področju športa so novost programa Erasmus+. Gre za centraliziran razpis, njegove aktivnosti pa naj bi bile osredotočene predvsem na množičnost športa in uresničevanje ciljev, ki se dotikajo reševanja mednarodnih problematik in integritete športa. Podprti bodo predvsem projekti ki naslavljajo pereče tematike prepovedanih poživil, prirejenih izidov tekem, nasilje, nestrpnost in diskriminacijo.

Razpis


12. 2. 2015
Prvi razpis čezmejnega programa Srednja Evropa 2014-2020

Objavljen je prvi razpis programa Srednja Evropa. Razpis je dvostopenjski, rok za prijavo na prvi stopnji je 13. 4. 2015. Čezmejni program Srednja Evropa zajema naslednje države: Slovenija, Poljska, , Češka, Slovaška, Avstrija, Madžarska, Hrvaška ter delno Nemčija in Italija.

Razpis


 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave