Razvojna agencija Savinja
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec
tel.: 03 713 68 60
fax: 03 713 68 70
e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si
 
Arhiv
06. 08. 2014
START – Projekt regije povodja Donave

- povzetek
  • 900.000 EUR – 90% sofinancerski del, 10% zagotovi vlagatelj vloge
  • nepovratna sredstva
  • trajanje projekta od 6 mesecev do enega leta
  • predvsem »mehke vsebine«
  • države povodja Donave in potencialni prijavitelji: Nemčija (Baden-Wurttemberg in Bavarska), Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Mulgarija, Romunija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Moldavija, Ukrajina
  • projekt mora vključevati vsaj dva partnerja iz dveh držav regije
  • upravičeni prijavitelji so lahko zasebni in javni subjekti (ne posamezniki), START je še posebej namenjen majhnim organizacijam in NVO-jem
  • projekti morajo biti naravnani v javno dobro ter naslavljati vsaj enega od prioritetnih področij .....START Danube Region Project Fund
first call
START Guidelines for Applicants
first call
START Application form
first call


1. 8. 2014
Javni razpis za spodbujanje uvajanja...
Vse ponudnike namestitvenih kapacitet obveščamo, da je Ministrstvo ja gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo

Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve.

Rok za prijavo: do porabe sredstev v letih 2014 in 2015.
Rok za sprejem ponudb je 2 delovna dneva pred posameznim odpiranjem.
Drugo odpiranje vlog: 3. 9. 2014.
Razpis je na voljo na naslednji povezavi:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1022Razvojna agencija Savinja in Odbor za razvoj obrti in podjetništva Žalec

Najavljata razpis 26. natečaja za dodelitev posojil za pospeševanje obrti in podjetništva na območju občin Braslovče in Žalec, ki bo objavljen v mesecu marcu 2012 na spletni strani RA Savinja: http://www.ra-savinja.si in v Utripu.

Podrobne informacije bodo podjetnikom na voljo od 12. marca 2012 po telefonu št. 713 68 60 (Danica Jezovšek Korent).

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam v Savinjski regiji za leto 2011.
Rok: 2.4.2012. Informacije: andreja.semolic@rgzc.siJavno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012 - UIZ 2011/2012 (117. JP).

Ponudbe lahko ponudniki vložijo najpozneje do 28. 10. 2011


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5. javni razpis iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 1. v letu 2011 (Ul.RS št. 60/11). Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. Informacije: ARSKTRP, tel: 01/580 77 92 ali e-mail aktrp@gov.si.

Javni razpis za ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011 (Ul.RS št. 47/11). Rok: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. Informacije: ARSKTRP, tel: 01/580 77 92 ali e-mail aktrp@gov.si.

Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011(Ul.RS št. 45/11). Rok: 12.8.2011. Informacije: ARSKTRP, tel: 01/580 77 92 ali e-mail aktrp@gov.si.
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

Javni razpis »Procesni vavčer 2011« (Ul.RS št. 45/11). Rok: do porabe sredstev oziroma ne dlje kot do 29.11.2011. Informacije: e-mail procesnivavcer@japti.si

Povabilo k sodelovanju v naboru inovacij v okviru 6. Slovenskega foruma inovacij. Rok: 12.9.2011. Informacije: sfi@japti.si; http://www.foruminovacij.si

Javni razpis "Inovacijski vavčer 2011" (Ul. RS, št. 7/11). Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 29.9.2011. Informacije: na naslovu vavcer@japti.si do vključno 22.9.2011 – zaprosilo naj bo označeno z »JR Inovacijski vavčer 2011 - vprašanje«.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2011), (Ul.RS št. 14/11). Roki: 5.6.2011, 20.6.2011, 5.7.2011, 5.9.2011, 20.9.2011, 5.10.2011 in 20.10.2011, 5.11.2011, 20.11.2011, 5.12.2011 oziroma do porabe sredstev. Informacije: tel. 02 234 12 88 , e-naslov: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11, (Ul.RS št. 32/11). Rok: do 31.1.2012. Informacije: (01) 241-48-20,:http://www.ekosklad.si


Občina Žalec razpisuje sedem štipendij za študijsko leto 2010/2011
za dijake in študente kot pomoč pri njihovem študiju:
- 2 štipendije za deficitarne poklice,
- 3 štipendije za nadarjene,
- 2 štipendiji za študij v tujini


www.zalec.si/razpisi/jr-stip2010.pdf

Na osnovi Pravilnika o delu odbora za razvoj obrti in podjetništva Žalec
o b j a v l j a
s k l e p

o razpisu 25. natečaja za dodelitev posojil za pospeševanje obrti in podjetništva na območju občin Braslovče in Žalec
I.
Razpisuje se javni natečaj za dodelitev posojil v skupnem znesku najmanj 390.000,00 EUR (tristodevetdeset tisoč evrov).

II.
Posojila se bodo prednostno dodelila prosilcem za investicije v dejavnosti, ki odpirajo nova delovna mesta, za proizvodne dejavnosti, katerih programi imajo večji vpliv na razvoj območja občin Braslovče in Žalec, za izvozno usmerjene dejavnosti, za dejavnosti, ki uvajajo ekološko čiste tehnologije, za dejavnosti , ki bodo dale pozitivne ekonomske učinke v skladu s kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva, za dejavnosti, ki zagotavljajo najmanj 1 novo delovno mesto za dobo, ki ne sme in biti krajša od dobe vračanja kredita in za projekte, ki se izvajajo v okviru sprejetega Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske doline – RPP v občinah Braslovče in Žalec ter za druge projekte, ki ustrezajo drugim kriterijem pravilnika.

III.
Pravico kandidiranja na natečaju imajo pravne in fizične osebe s sedežem oz. stalnim prebivališčem v občinah Braslovče in Žalec.

IV.
Posojila se bodo dodelila za najdaljšo dobo vračila 5 let, po obrestni meri 6-mesečni Euribor + 2,4%. Minimalni znesek posojila je 20.000,00 EUR (izjemoma tudi manj, vendar ne manj kot 5.000,00 EUR) in maksimalni znesek 65.000,00 EUR.

V.
Kandidati za posojila naj svojo vlogo skupaj z zahtevano dokumentacijo oddajo do vključno 15. vsak mesec od meseca aprila 2011 dalje do porabe sredstev na naslov:

Razvojna agencija Savinja, Odbor za razvoj obrti in podjetništva, ulica Heroja Staneta 3, Žalec s pripisom:
“25. natečaj - NE ODPIRAJ”.


Vlogi morajo priložiti:
- kratek poslovno
- investicijski načrt v skladu z navodili za izdelavo investicijskega programa
- potrdilo o vpisu v poslovni register oz. sklep o vpisu družbe v sodni register ali potrjeno vlogo o pričetem postopku za ustanovitev
- potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih oz. BON 2 za družbe
- bilanco stanja in bilanco uspeha po zadnjem zaključnem računu
- izjavo o predvidenem načinu zavarovanja posojil
- druga dokazila glede na namen posojila (predračun, gradbeno dovoljenje …)
- kopijo obrazca M-1 za trenutno zaposlene delavce

VI.
Prijavljeni kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od roka za vložitev vlog. Nepravočasno prispelih in nepopolnih vlog upravni odbor ne bo obravnaval na tekoči seji.

VII.
Posojila se bodo dodeljevala preko Banke Celje d.d., s katero bo Razvojna agencija Savinja sklenila pogodbo.

VIII.
Sklep se objavi v Utripu Savinjske doline.

Opomba:
Dodatne informacije lahko dobite pri članih odbora ali na
tel. 713-68-60 ( Danica Jezovšek-Korent )
 
Projekti
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline
Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline
Vstopna točka VEM
KP Ribnik Vrbje
Evropsko leto kulturne dediščine 2018
Javno-zasebno partnerstvo
Kazalo strani
Povezave