Analiza poslovanja 2022

, , 17. oktobra 2023


Analiza poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline v letu 2022.

Razvojna agencija Savinja, GIZ Žalec vsako leto pripravi analizo poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec in Spodnje Savinjske doline, kjer je predstavljena okvirna slika poslovnega izida gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki poslujejo na območju občine Žalec na podlagi finančnih podatkov AJPES iz baz FI-PO, statističnih podatkov SURS, podatkov Zavoda RS za zaposlovanje in nekaterih napovedi urada UMAR.
Rezultati poslovanja gospodarstva v Žalcu v letu 2022 kažejo na še dodatno izboljšanje gospodarskih razmer po epidemiji koronavirusa. Število zaposlenih se je še povečalo za dobre 3 %, povprečna mesečna bruto plača se je povečala za slabe 3 %, neto pa za dobre 4 %. Rast produktivnosti zaposlenih pa je bila, tako kot leto prej, zopet večja od rasti plač.
Družbe so povečale obseg čistega dobička in zmanjšale obseg čiste izgube. Preteklo poslovno leto so tako zaključile še nekoliko bolj uspešno kot prej, in sicer z 12 mio EUR povečanim neto čistim dobičkom.
Po ekonomski strukturi so najmočnejše družbe iz predelovalnih dejavnosti in trgovine, še naprej pa sta se krepita tudi gradbeništvo in promet. Družbe iz predelovalnih dejavnosti so lani zaposlovale okoli 45 % vseh zaposlenih tako v Žalcu in regiji, ter ustvarile polovico prihodkov. Bistveno bolj od s.p.-jev so izvozno usmerjene gospodarske družbe, saj so na tujih trgih ustvarile dobro polovico prihodkov od prodaje. Zaradi izrazite izvozne usmerjenosti je njihov tržni potencial večji, hkrati pa so tudi bolj občutljive na spremembe na globalnem trgu. Na drugem mestu po gospodarski moči v regiji so bile lani družbe, ki opravljajo dejavnost trgovine ter in potem tiste iz sektorja gradbeništva.
Od skupnega lani pridelanega čistega dobička družb v regiji so družbe iz občine Žalec po rangu takoj za vodilnim Celjem in sicer z 11,5 % deležem.
Pri deležu neto pridelanega podjetnikovega prihodka pa so podjetniki občine Žalec regijsko na tretjem mestu, takoj za Celjem in Velenjem in sicer z slabimi 9 %.

V primerjavi s povprečjem Savinjske regije so za gospodarstvo v občini Žalec v letu 2022 opazna naslednja pozitivna odstopanja:

  • večja rast zaposlenosti
  • večja rast števila novih podjetij/podjetnikov
  • večje zmanjšanje brezposelnosti
  • večja rast sredstev podjetij in posledično večje podjetniško investiranje
  • večja rast ustvarjenih prihodkov
  • večja rast poslovnega izida družb kot tudi ustvarjenih podjetniških prihodkov

Gospodarska rast bi se naj v letu 2023 občutno umirila. Pričakuje se nadaljnjo zmerno rast investicij, podprto z javnimi sredstvi in sredstvi EU, ter šibko rast zasebne potrošnje, ki jo ovira predvsem visoka inflacija in zaostreni pogoji kreditiranja.

Tudi rast zaposlenosti in upadanje brezposelnosti bi se naj nadalje umirjala.

V letu 2023 pričakujemo postopno umirjanje inflacije, ki pa bo v povprečju ostala razmeroma visoka. Ocenjuje se, da bi se proti 2 % lahko postopoma znižala šele po letu 2024. Višje cene storitev bodo še pomembno prispevale k inflaciji, tudi prispevek cen hrane bo še razmeroma visok, pričakuje pa se njihovo postopno nižjo rast. Celotna Analiza poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline v letu 2022 je objavljena na spletni strani Razvojne agencije Savinja.

Gradivo v pdf obliki https://ra-savinja.si/wp-content/uploads/2023/09/poslovanje-gospodarstva-2022.pdf

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.