Denarna pomoč za samozaposlene

, , 22. septembra 2023

Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati 11. avgusta 2023, je prinesel tudi denarno pomoč za samozaposlene.

V skladu z Zakonom je z dnem, 21.9.2023 na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki na voljo izjava za izplačilo pomoči za samozaposlene zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 (obrazec NF-NarNesrece). 

Vložiti jo je potrebno najpozneje do 31. januarja 2024. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Upravičenci do pomoči

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in ji bodo prihodki iz dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 upadli za najmanj 25 % v letu 2023 glede na leto 2022.

Kot pogoj za izplačilo je določeno tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Višina pomoči

Višina pomoči je odvisna od posamezne kategorije upravičencev, in sicer znaša:

  • 1200 evrov na mesec za samozaposlene;
  • 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
  • 1020 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 Roki za oddajo

Obrazec "NF–NarNesrece" mora biti preko eDavkov (splet ali mobilni telefon) vložen do 31. januarja 2024

  • Če bo izjava vložena do 30. septembra 2023 za avgust, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. oktobra 2023,
  • Če bo izjava vložena od 1. oktobra 2023 do 31. oktobra 2023 za avgust in/ali september, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. novembra 2023,
  • Če bo izjava vložena od 1. novembra 2023 do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober bo nakazan denar na transakcijski račun 10. decembra 2023.
  • Če bo izjava vložena od 1. decembra 2023 do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. januarja 2024.
  • Če bo izjava vložena od 1. januarja 2024 do 31. januarja 2024 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november in/ali december, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. februarja 2024.

Izjavo za izplačilo bo potrebno oddati za vsak mesec posebej. Če bo zavezanec želel izplačilo za vseh pet mesecev, bo moral oddati 5 izjav. Izjava se lahko vloži za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece.

Podrobnejše informacije

Na spletni strani finančne uprave je objavljenih več informacij o denarni pomoči za samozaposlene, ravno tako so na njihovi spletni strani objavljena Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami .

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska
 

Viri:
Denarna pomoč za samozaposlene | GOV.SI
Podjetja | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si)
Poplave 2023: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.