Dodatne razvojne spodbude

, , 22. julija 2022

Skoraj 30 milijonov evrov dodatnih razvojnih spodbud

Dne 2. 6. 2022 je bil v Uradnem listu RS (št. 78/22) objavljen Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljevanju:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za letošnje leto dodatno zvišalo načrtovana vlaganja v razvojne projekte slovenskih podjetij in podpornega okolja. V Načrt razvojnih spodbud za leto 2022 je namreč vgrajena fleksibilnost, ki ministrstvu omogoča, da pripravi nove ukrepe, poviša razpisano vrednost obstoječih spodbud, na drugi strani pa lahko nekatere ukrepe prilagodi oziroma odstopi od njihove objave.

Gospodarstvu je v letošnjem letu na voljo skupaj 670,6 milijona evrov razvojnih spodbud, kar je za 29,9 milijona evrov več kot je bilo načrtovano v začetku letošnjega leta.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo s svojimi izvajalskimi organizacijami v drugi polovici letošnjega leta na novo objavilo še pet ukrepov v skupni vrednosti 109,4 milijona evrov.

Razpisi MGRT v pripravi

JAVNI RAZPISI ZA DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Turizem

  1. Javni razpis trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma

Namen: trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma. Investicije v nastanitvene kapacitete z višjo dodano vrednostjo (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi, glampingi, turistične kmetije), v prvi vrsti obnove, deloma tudi novogradnje. Usmerjenost v energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve.

Upravičeni stroški: stroški začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva (gradnja, obnova, oprema)..

Upravičenci: MSP in velika podjetja (z izjemo podjetij v državni lasti)

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: druga polovica 2022

Lesno-predelovalna industrija

  1. Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 4.0 (KOCles 4)

Namen: doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva, doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva in podpora izmenjavi znanja in dobrih praks. Gre za sofinanciranje delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023-2024 oziroma za nadaljevanje razpisa KOCles 3.0, ki se bo zaključil oktobra 2022

Upravičeni stroški: stroški dela, posredni stroški, stroški usposabljanj in svetovanj

Upravičenci: partnerstva oz. konzorciji, ki vključujejo mikro, mala, srednja in velika panožna podjetja, izobraževalne in raziskovalne institucije ter druge deležnike v lesni vrednostni verigi.

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: Druga polovica 2022

Energetska učinkovitost

  1. Testni laboratorij za razvoj tehnoloških rešitev za povečanje energetske učinkovitosti podjetij

Namen: vzpostavitev testnega laboratorija peskovnika za razvoj, testiranje in implementacijo novih tehnoloških rešitev. Za sodelovanju v testnem laboratoriju bodo izbrana podjetja z inovativno tehnološko rešitvijo. Kriteriji za izbor bodo objavljeni vnaprej. V testnem laboratoriju bodo sodelovali predstavniki regulatorjev, razvojnih strokovnjakov, podjetij in ministrstev. Testiranje lahko traja do 6 mesecev.

Upravičeni stroški: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, posredni stroški

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika (MSP) ter velika podjetja

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: Druga polovica 2022

 Krožno gospodarstvo 

  1. Uvajanje krožnega gospodarstva v MSP

Namen: z različnimi subvencijami spodbujati prehod na krožne modele poslovanja

Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Izvajalec: SPIRIT

Predvidena objava: Druga polovica 2022

 POVRATNI INSTRUMENTI ZA FINANCIRANJE

  1. Ugodna posojila za omilitev posledic COVID 19 za MSP (iz naslova PKP 10) (povratna sredstva)

Namen: zagotavljanje likvidnostnih sredstev mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri omilitvi posledic COVID 19 na podlagi vplačila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v povečanje namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada (skladno s protikoronskim zakonom PKP 10).

Stroški: stroški naložb in obratnih sredstev

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)

Višina financiranja, ročnost in moratorij: posojila v višini do 100.000 evrov (predvidoma po de minimis shemi), ročnost in moratorij sta še v usklajevanju

Okvirna višina sredstev: predvidoma 20 milijonov evrov

Izvajalec: SPS

Predvidena objava: Druga polovica 2022

Vse informacije v razpisih MGRT, ki so v pripravi, so informativne narave in se lahko tekom priprave posameznih razpisov in ukrepov še spremenijo. Potencialni prijavitelji na ukrepe naj za konkretne končne pogoje za kandidiranje za sredstva spremljajo določbe objavljenih javnih razpisov in drugih pravnih podlag za izvajanje razvojnih spodbud.

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-07-11-zagotavljamo-skoraj-30-milijonov-evrov-dodatnih-razvojnih-spodbud/

 

Pravilnik), ki določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter ravnanje deležnikov v primeru prijave nezgode in poškodbe pri delu, dne 5. 7. 2022 (Uradni list RS, št. 90/22) pa še popravek tega Pravilnika, saj je ob prvotni objavi Pravilnika po pomoti izostala priloga, in sicer obrazec Prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Pravilnik se prične uporabljati 1. septembra 2022, ko se dosedanji papirnati obrazec - Prijava nezgode-poškodbe pri delu (ER-8) ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti in podjetniki vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu, prijavo lahko oddali le še prek portala SPOT.

Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje, pripravljajo informacijsko rešitev, ki bo omogočala elektronsko oddajo vloge za prijavo nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD).

Pooblastilo za delo na portalu SPOT in oddajo vloge ePrijava NPD

V primeru, da bo za podjetje vloge za ePrijavo NPD urejala pooblaščena oseba, mora zakoniti zastopnik urediti novo ali dopolniti obstoječe pooblastilo. Nov obrazec vloge za ureditev pooblastila za postopek ePrijava NPD bo na portalu SPOT objavljen proti koncu avgusta oziroma nekaj dni pred uvedbo storitve. Na voljo bo nov, samostojni obrazec za ureditev pooblastila, izključno za postopek ePrijava NPD. Dopolnjen bo tudi obstoječi obrazec vloge za urejanje pooblastil za vse e-postopke na portalu SPOT.

Podrobnejše informacije o uvedbi elektronske vloge ePrijava NPD, so na voljo na spletni strani ZZZS: Prijave nezgod in poškodb pri delu.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na:

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska

Viri:

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2022-07-15-napoved-na-portalu-spot-se-s-septembrom-2022-uvaja-elektronska-prijava-nezgode-in-poskodbe-pri-delu/  

https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/e-poslovanje/prijave-nezgod-in-poskodb-pri-delu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivf19DAz9DQwNA1zM3QzM3H28zUK8gowNPI31C7IdFQFDW6pB/