Povabilo k sodelovanju v LASR Savinjske regije
Vabljeni k včlanitvi v LAS za ribištvo Savinjske regije!
Vabimo vso zainteresirano javnost na območju 31ih (mestnih) občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec) k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021-2027.


LASR Savinjske regije (v nadaljevanju LASR SR) bo vzpostavljen kot javno-zasebno partnerstvo za območje Savinjske regije z namenom izvajanja pristopa:


CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Lokalni razvoj se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prednosti in razvojne usmeritve. Strategija lokalnega razvoja se bo do leta 2027 uresničevala skozi projekte, za izbor katerih so pristojni člani oz. organi LASR SR. LASR mora biti vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na območju regije Posavje, torej kot javni, ekonomski/gospodarski in socialni/civilni sektor, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

V LASR zato vabimo vse zainteresirane predstavnike javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju navedenih občin Savinjske regije, in sicer:

●  javni sektor (občine, javni zavodi, javne agencije in druge javne institucije),
●  ekonomski/ gospodarski sektor (podjetniki, podjetja, kmetje in druge ekonomske institucije) in
●  socialni/ civilni sektor (zainteresirani posamezniki, kmečke žene, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).
V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja Savinjske regije, vendar delujejo na tem območju.

Delovanje LASR je pogojeno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027.

Članstvo v LASR je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje oz. najdlje do 31. 12. 2029, pri čemer je 1. rok za vstop v članstvo za potrebe vzpostavitve LASR 27. 7. 2023.

Povezava na Uredbo
20. 07. 2023

IZKAZ INTERESA ZA VODILNEGA PARTNERJA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA RIBIŠTVO SAVINJSKE REGIJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027


Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, IZ Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027
UL RS, št.74/2023 ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino za ribištvo Savinjske regije (LASR Savinjske regije) za programsko obdobje 2021-2027, v smislu pogodbenega partnerstva treh sektorjev (javnega, gospodarskega in socialnega), sestavljenih iz javnih in zasebnih subjektov. Partnerstvo se ustanavlja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresničevanje ciljev in potreb podeželja, na območju 31ih (mestnih) občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec).

Vodilnega partnerja izmed članov LASR izbere Upravni odbor LASR, upoštevajoč njegove kadrovske in upravne sposobnosti voditi LASR ter njegovo zmožnost zagotoviti operativno delovanje LASR. Izbor vodilnega partnerja potrdi Skupščina LASR.

Naloge vodilnega partnerja:

Po potrditvi SLR bo vodilni partner opravljal naslednje naloge:

●   zastopanje LASR v upravnih in finančnih zadevah;
●   upravljanje transakcijskega račun LASR
●   animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LASR, spodbujanje izvajanja operacij, pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij ter priprava in izvajanje SLR za celotno programsko obdobje;
●   spremljanje, vrednotenje, skrb za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR ter za doseganje mejnikov in ciljev operacij in pregled nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu sredstev;
●   priprava nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka in meril, ki preprečujejo navzkrižja interesov ter zagotavljajo, da nobena posamezna interesna skupina ne nadzoruje odločitev o izbiri;
●   priprava in objava razpisov za zbiranje predlogov, izvajanje postopkov za izbor operacij, izbira operacije in določitev zneska podpore ter predložitev v končno potrditev na ARSKTRP;
●   skrb za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu sredstev;
zagotavljanje posredovanje vlog ter zahtevkov za izplačilo za posamezne operacije iz 39. in 40. člena te uredbe, predhodno preverjanje upravičenost stroškov, skladnost ●   SLR in operativnim programom, preverjanje, ali imajo nosilci operacij zmogljivosti za izvajanje operacij in zakonitost izvedenih operacij;
●   sodelovanje z organi, kot jih določa 3. člen te uredbe, revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi vseh zadevnih skladov;
●   priprava letnega poročila o izvajanju SLR v skladu z 42. členom te uredbe;
●   pred posredovanjem zahtevka za izplačilo preveritev, da so sofinancirane operacije označene v skladu s 47. in 50. členom Uredbe 2021/1060/EU;
●  ureditev dostopa do ustreznega informacijskega sistema sklada pred vlaganjem vlog in zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem;
●   imenovanje naslednjih organov: predsednika, skupščino, upravni odbor, ocenjevalno komisijo in nadzorni organ;
●  priprava dokumentov za delovanje LASR, v katerih določi člane posameznega organa iz prejšnje točke in jih javno objavi na spletni strani LASR;
●  izvedba vseh drugih nalog, ki izhajajo iz pogodbe med LASR in vodilnim parterjem;
●  zagotovitev prenosa obveznosti, ki izhajajo iz 50. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Ur. list RS, št. 42/15, 65/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/19, 157/20,163/21 in 181/21), če se LASR oblikuje na območju, kjer je lokalna akcijska skupina delovala že v programskem obdobju 2014-2020 in bila upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020.


Pogoji za opravljanje nalog vodilnega partnerja:

V skladu z določili Uredbe mora vodilni partner izpolnjevati naslednje pogoje, ki jih mora kandidat priložiti po izkazanem interesu in izboru za vodilnega partnerja, najkasneje do 31. 7. 2023:

●    za pripravo SLR najmanj eno polno delovno moč za LASR za obdobje najmanj sedem mesecev, in sicer od 1. decembra 2022;
●    za izvajanje SLR in delovanje LASR najmanj eno polno delovno moč za programsko obdobje 2021-2027, po potrditvi SLR.
●    aktivno pisarno na območju LASR. Aktivna pisarna je pisarna za delovanje LASR z naslovom, ustreznimi prostori, opremo za delovanje in kadrovsko sestavo;
●    da ima LASR za nakazilo finančnih sredstev iz naslova te uredbe zagotovljen ločen transakcijski račun;
●   da ima LASR vzpostavljen ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa;
●   da LASR zagotavlja preglednost svojega delovanja in sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev.

V kolikor ste zainteresirani in izpolnjujete pogoje vodilnega partnerja, izkaz interesa pošljite do ponedeljka, 24. 7. 2023, do 12. ure na e-naslov
sara.vombek@ra-savinja.si
20. 07. 2023

IZKAZ ZA KANDIDATURO V ORGANIH LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA RIBIŠTVO SAVINJSKE REGIJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027


Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, IZ Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 UL RS, št.74/2023 ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino za ribištvo Savinjske regije (LASR Savinjske regije) za programsko obdobje 2021-2027, v smislu pogodbenega partnerstva treh sektorjev (javnega, gospodarskega in socialnega), sestavljenih iz javnih in zasebnih subjektov. Partnerstvo se ustanavlja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresničevanje ciljev in potreb podeželja, na območju 31ih (mestnih) občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec).

Sestava organov:

Upravni odbor LASR (UO LASR) predstavlja najvišji izvršilni organ LASR in je za svoje delo odgovoren Skupščini LASR. Glavna naloga UO LASR je, da organizira delo LASR in uresničuje program dela in sklepe, ki so bili sprejeti na Skupščini LASR.

Predsednik Upravnega odbora LASR, ki je hkrati predsednik LASR, je zastopnik LASR in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. V imenu LASR podpisuje vse pravno zavezujoče listine in dokumente.

Podpredsednik Upravnega odbora LASR, ki je hkrati podpredsednik LASR, ima vse pristojnosti predsednika LASR, če je predsednik LASR odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če predsedniku LASR predčasno preneha mandat ali če ga predsednik LASR pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za svoje delo je podpredsednik LAS odgovoren Skupščini LASR in Upravnemu odboru LASR ter predsedniku LASR.

Nadzorni odbor LASR nadzoruje in spremlja delo vseh organov LASR, celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.

Pogoji in način kandidiranja:

●   kandidati morajo biti člani LASR Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027,
●   kandidat lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug član LASR Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027,
●   predlagatelji kandidature lahko v organe LASR predlagajo kandidata samo znotraj sektorja, v katerega sodijo sami,
●   pred izvolitvijo v posamezen organ, mora kandidat podati pisno soglasje h kandidaturi.


V kolikor ste zainteresirani za kandidaturo v organih LASR Savinjske regije, izkaz interesa pošljite do ponedeljka, 24. 7. 2023, do 12. ure na e-naslov
sara.vombek@ra-savinja.si