Javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE

, , 29. novembra 2022

Ministrstvo za okolje in prostor je 25. 11. 2022 objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov LIFE.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki so bili odobreni na razpisih Evropske komisije v letih 2020 in 2021 in tistih, ki bodo odobreni na podlagi razpisa Evropske komisije za leto 2022.

Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih deležih:

Področje

Teme

Proračunska postavka/ Višina sofinanciranja Ministrstva
(predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta)*

1. Področje Okolje

Vse projektne teme

Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE do vključno 20 %

2. Področje Okolje

Vse projektne teme, če učinki projekta vplivajo na blaženje podnebnih sprememb ali na prilagajanje na le-te

Iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe do vključno 20 %

3. Področje Podnebni ukrepi

Vse projektne teme

Iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe do vključno 20 %

Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisni dokumentaciji agencije Cinea.
Pri identifikaciji in izračunu upravičenih stroškov projekta se upoštevajo navodila iz razpisa Evropske komisije (razpisna dokumentacija objavljena na spletni strani agencije Cinea[2]).
Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi na podlagi tega poziva pravočasno predloženi projekti, izbrani s strani Evropske komisije, do maksimalnega deleža sofinanciranja iz gornje tabele.
Sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka izvajanja le-teh.
Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov:
gp.mop@gov.si, s pripisom za »Javni poziv– sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022«. Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo mora prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022146.pdf

Life program