Javni razpisi

, , , 19. maja 2022

Objavljena Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 13. maja, objavilo dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« ter za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

Predmet podpore sedmega javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
 2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
 3. posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
 4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
 5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
 6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
 7. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
 • turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni ribolov,
 • okoljske storitve akvakulture,
 • izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 132.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 99.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 33.000 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3500 evrov na posamezno vlogo.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja ter tudi velika podjetja.

 Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-produktivne-nalozbe-v-klasicno-akvakulturo/

Predmet podpore sedmega javnega razpisa za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
 2. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
 3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;
 4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
 5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES ali
 6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 99.264 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 74.488  evrov ter prispevek Republike Slovenije 24.816 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3500 evrov na posamezno vlogo.

Upravičenci do podpore so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • samostojni podjetniki posamezniki ali
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/sedmi-javni-razpis-za-ukrep-predelava-ribiskih-proizvodov-in-proizvodov-iz-akvakulture/

Damjana Omerzu, svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vir:

https://www.gov.si/novice/2022-05-16-javna-razpisa-za-produktivne-nalozbe-v-klasicno-akvakulturo-ter-predelavo-ribiskih-proizvodov-in-proizvodov-iz-akvakulture/