Podaljšanje javnega povabila Zaposli.me

, , 31. marca 2021

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) je z 26.marcem 2021 podaljšal javno povabilo Zaposli.me do konca maja 2022, s katerim bodo še naprej spodbujali vključitve brezposelnih v subvencionirano zaposlitev.

Na spletni strani www.ess.gov.si so odprta še druga javna povabila, na katera lahko kandidirajo delodajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje za prijavo. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev se odda elektronsko Zavodu na Portalu za delodajalce. Več informacij o postopku oddaje ponudb najdete na https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/novi-postopek-za-subvencijo

Aktualna javna povabila ZRSZ za subvencije za zaposlitev

Zaposli.me 2020

Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih, ki so starejši od 50 let,

stari 30 let ali več, pri tem pa so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2), bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, so prejemniki denarne socialne pomoči, so postali brezposelni zaradi posledic epidemije ali pa od zaključka njihove zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev.

Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev

Kandidate se zaposlijo za polni delovni čas (40 ur na teden) za najmanj 12 mesecev. Sorazmerno nižja mesečna subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden) – velja zgolj za zaposlitev invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas, in dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega.

Rok za oddajo ponudb: do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 5. 2022.

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Povabilo vključuje tudi mlade s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

S krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, se lahko zaposlijo invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Rok za oddajo ponudb: najdlje do 30. 6. 2021.

Zelena delovna mesta 2021

S tem javnim povabilom se spodbuja zaposlovanje na zelenih delovnih mestih. Kot področja z največjim potencialom za takšno zaposlovanje ocenjujemo gozdno-lesno verigo, učinkovito rabo naravnih virov, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti, trajnostni turizem in podobno.

S krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, se lahko zaposlijo invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Rok za oddajo ponudb: najdlje do 30. 6. 2021.

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020

Za spodbude za zaposlitev lahko kandidirate tudi za udeležence praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice.

Rok za oddajo ponudb: najdlje do 31. 3. 2022.

Več informacij o aktualnih programih za spodbujanje zaposlovanja najdete na spletni strani https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

Za SPOT svetovanje Savinjska:

Damjana Omerzu, Razvojna agencija Savinja

Vir: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/podaljsanje-javnega-povabila-zaposli-me-in-druge-moznosti-subvencije

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija