Inovator leta SSD 2020

, 24. februarja 2021

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec

objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije
razpis za podelitev nagrad in priznanj
INOVATOR LETA SSD 2020
v kategorijah:
patenti,
izboljšave izdelkov,
izboljšave tehnoloških postopkov.
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem
na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,
ali
fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh
občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu “Inovator občine Žalec” ali na razpisu
“Inovator leta SSD”.
Prijave na razpis sprejema do 15. aprila 2021
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.
Prijava na razpis mora vsebovati:
* ime in priimek ter naslov inovatorja,
* naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za
ocenjevanje,
* slike, načrte in opis prijavljene inovacije,
* stopnjo realizacije inovacije.
Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je obvezni del vloge in je dosegljiv
na spletnih straneh RA Savinja, s priloženo elektronsko verzijo kompletne
prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf formatu oz. formatu, ki ne dopušča spreminjanja
vsebine. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako
»NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«.
Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega
partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 10. maja 2021.
Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator
leta SSD« dobite na Razvojni agenciji Savinja,
tel.: 03/713 68 60 in na spletni strani www.ra-savinja.si .

PRIJAVNI OBRAZEC