Regionalni razvojni program

, 27. januarja 2021

Na 8. korespondenčni seji Razvojnega sveta Savinjske regije je 10. septembra 2018 bil sprejet sklep o pričetku priprave regionalnega razvojnega programa (RRP) za novo programsko obdobje 2021–2027 ter Program priprave regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2021–2027.

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji.

Vsebinska izhodišča za pripravo RRP izhajajo iz Strategije razvoja Slovenije 2030 (v nadaljevanju SRS 2030), ki izpostavlja razvijanje visoke kulture sodelovanja in zaupanja med državljani, zaposlenimi in institucijami ter novih oblik povezovanja vsebin. Izpostavlja nujnost celovitosti politik na nacionalni ravni ter usklajeno vzpostavitev finančnih in vsebinskih okvirov, za kar bo potrebno v prihodnje vzpostaviti boljše mehanizme horizontalnega in več-nivojskega sodelovanja za zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja. V SRS 2030 je prostorsko načrtovanje opredeljeno kot eden od pomembnih vzvodov za doseganje razvojnih sinergij.

PRAVNE PODLAGE:

  • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)
  • Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in 78/15)
  • Zakon o javnih financah (ZJF-H; Uradni list RS, št. 13/18)
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17)

Poleg navedenih pravnih podlag  bo upoštevan še paket kohezijskih uredb EU za obdobje 2021-2027.

Več na: RASR – priprava RRP