Vpliv posevkov na pridelek in kakovost hmelja in varovanje naravnih virov

, , 4. januarja 2024

S projektom, ki ga vodi IHPS,  želimo prispevati k razvoju izboljšane tehnologije pridelave hmelja s ciljem stabilnega in kakovostnega pridelka in povečevanja rodovitnosti tal ter ohranjanja drugih naravnih virov.

Cilj je, da kmetijska gospodarstva hmelj pridelujejo na trajnostno – konkurenčen način ob istočasnem doseganju dobrega in kakovostnega pridelka.

Trajanje projekta je eno leto z začetkom 12. decembra 2023.

Partnerstvo 10-tih partnerjev smo ustanovili z namenom rešitve praktičnega problema na kmetijskih gospodarstvih. Projekt sofinancira Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP. Več o projektu pa je dosegljivo na spletni strani projekta https://www.ihps.si/rastline-tla-in-okolje/pilotni-projekt-vpliv-podsevkov-na-pridelek-kakovost-hmelja-varovanje-naravnih-virov/